Het toerusten van Chinese christenen gebeurt op verschillende manieren:

  1. Het verspreiden van Bijbels-gereformeerde lectuur in papieren of digitale vorm. Te constateren valt dat in China nog steeds een grote behoefte bestaat aan verantwoorde christelijke lectuur. De Hudson Taylor Stichting wil deze beschikbaar stellen. Primair gaat het daarbij om de Bijbel en alles wat daar zo dicht mogelijk omheen ligt. Bij de lectuurverspreiding is de focus gericht op een brede doelgroep gebruikers.
  2. Het geven van toerustingscursussen door reformatorische theologen uit het Westen aan voorgangers en aan gemeenteleden. Onder deze doelstelling valt primair de toerusting van voorgangers, al zijn er ook betrokken gemeenteleden onder de deelnemers.
  3. Het verspreiden van videocursussen. Zowel uit oogpunt van kostenbeheersing en efficiency bij de distributie als vanwege de politieke veranderingen in China, waardoor huiskerken het mogelijk moeilijker kunnen krijgen, zal de verspreiding van het Bijbels-gereformeerde gedachtegoed via videolessen steeds belangrijker worden.